Openbare bibliotheek Schoten

Collectiebeleid

Inleiding

Dit document actualiseert de uitgangspunten voor de opbouw van de collectie van de openbare bibliotheek Schoten.  Dit met een tweeledig doel .  Enerzijds is het een handvest voor de bibliotheek zelf, anderzijds kunnen de gebruikers van de bibliotheek kennis nemen van de criteria op grond waarvan de collectie wordt opgebouwd.

De bibliotheek streeft binnen haar openbare opdracht naar een zo volledig en veelzijdig mogelijk aanbod en houdt hierbij tegelijk rekening met de vraag van de leners.

De term collectiebeleid omvat het selecteren, verzamelen, ontsluiten, presenteren, bewaren en wieden van de gehele collectie.  Tot deze collectie behoren zowel gedrukte als audiovisuele materialen, evenals digitale bestanden die in de bibliotheek toegankelijk zijn (zoals databanken, internet).

 

Bibliotheekwetgeving

Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid stelt volgende eisen i.v.m. de bibliotheekcollectie :

Artikel 2.

Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

4° openbare bibliotheek: een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Artikel 9.

Elke gemeente moet, alleen of in een samenwerkingsverband van een of meer andere gemeenten, een openbare bibliotheek organiseren. Om te kunnen intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit, vermeld in artikel 5, 2°, moet de openbare bibliotheek:

2° een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking stellen, breed en zorgvuldig samengesteld, aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in een niet-commerciële omgeving;

6° van de middelen, bestemd voor de aankoop van gedrukte materialen, jaarlijks minstens 75 percent van het vastgestelde budget besteden aan Nederlandstalige publicaties.

 

Basisprincipes van het collectiebeleid

De openbare bibliotheek van Schoten streeft ernaar om een brede, evenwichtige collectie, waarin elk kennisgebied vertegenwoordigd is ter beschikking te stellen van de hele bevolking van de gemeente.  Om dit te bereiken, worden volgende basisprincipes gehanteerd :

Onafhankelijkheid

De bibliothecaris is verantwoordelijk voor het collectiebeleid van de bibliotheek en dient hiervoor objectieve selectiecriteria te hanteren.  De bibliothecaris mag zich hierbij niet laten leiden door commerciële, levensbeschouwelijke of politieke invloeden.

Pluriformiteit

Zoveel mogelijk kennisgebieden, literaire, muzikale en filmgenres komen in de collectie aan bod en dit voor alle leeftijden en in verschillende moeilijkheidsgraden zodat de bibliotheek aan alle lagen van de bevolking iets te bieden heeft.

Evenwicht

De collectie dient zoveel mogelijk verschillende meningen en gezichtspunten te vertegenwoordigen.  Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen de diverse politieke en filosofische strekkingen.

Actualiteit

Per onderdeel en/of per titel wordt de actualiteit van de informatie onderzocht.

Kwaliteit

Het aanbod moet juist en van goede kwaliteit zijn. De bibliotheek richt zich daartoe op de fondsen van erkende uitgevers/producenten en werken van degelijke auteurs/artiesten.

Klantgerichtheid

De collectie wordt samengesteld rekening houdend met de huidige en de te verwachten vraag.  Leners hebben de mogelijkheid om aankoopsuggesties te doen.

Verscheidenheid

Diversiteit primeert op kwantiteit, d.w.z. verrijking van het aanbod door de aankoop van méér titels heeft de voorkeur boven de meervoudige aanschaf van succestitels.

Juridische grenzen

De Openbare Bibliotheek Schoten neemt geen publicaties op die door de wet verboden zijn.

Moeilijkheidsgraad

Het aanschafniveau van informatieve en educatieve boeken gaat tot en met het niveau van de bacheloropleiding.

Taal

Bij de gedrukte materialen worden in principe Nederlandstalige titels aangekocht.  Anderstalige informatieve werken worden enkel aangekocht bij gebrek aan een equivalent in het Nederlands of omwille van educatieve doeleinden.

Anderstalige literaire werken worden in principe enkel in de originele taal aangekocht.

Afstemming en samenwerking met andere bibliotheken

Voor een afzonderlijke bibliotheek is volledigheid geen haalbare kaart. De openbare bibliotheek Schoten maakt deel uit van het provinciale en Vlaamse bibliotheeknetwerk. Via het interbibliothecair leenverkeer is het mogelijk om werken elders aan te vragen.

 

Selectiecriteria

Collectiebeleid betreft zowel het aanschaffen als het wieden van de collectie.  Dit gebeurt aan de hand van kwalitatieve selectiecriteria.  Niet elk criterium geldt echter voor elk bibliotheekobject.

Deze selectiecriteria zijn :

 • het (verwachte) gebruik
 • de actualiteit
 • het belang van het materiaal/onderwerp binnen de totale collectie
 • de juistheid van de geboden informatie
 • de invloed van het werk binnen zijn gebied (vermelding in bibliografieën)
 • de literaire kwaliteit
 • de kwaliteit van tekst, illustraties, uitvoering
 • de reputatie van schrijver/artiest en uitgever/producent
 • eventuele collectieafspraken met andere bibliotheken
 • de geschiktheid voor bibliotheekgebruik
 • de beschikbare ruimte in de bibliotheek
 • uiterlijke kenmerken (verschijningsvorm, vormgeving en typografie)
 • bijkomende informatieve kwaliteiten : de aanwezigheid van literatuurlijst, index, bijlagen, lijst van websites over het behandelde onderwerp, …
 • de schaarste aan ander materiaal op dat gebied
 • de tijd die het materiaal van belang zal zijn in de collectie
 • de prijs van aanschaf en/of bewaring
 • de taal

 

Giften, schenkingen, legaten aan de bibliotheek

Dezelfde selectiecriteria worden ook gehanteerd voor het al dan niet opnemen van giften/schenkingen/legaten aan de bibliotheek.  Indien een schenking wordt aanvaard, wordt van de schenker verwacht dat deze akkoord gaat dat de bibliothecaris zelf bepaalt of de schenking – of delen ervan – in de collectie wordt opgenomen.  De bibliothecaris bepaalt eveneens zelfstandig de plaatsing, ontsluiting, uitleenbaarheid en afvoer van deze collecties.  Collectieonderdelen die niet worden opgenomen of afgevoerd, kunnen terechtkomen in de “verkoop van bibliotheekmaterialen”.

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 03/09/2015