Openbare bibliotheek Schoten

Dienstreglement

DIENSTREGLEMENT

Art. 1 - De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Schoten is vrij toegankelijk voor iedereen: zij is een democratische instelling.  Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Art.  2. - De dagen en uren van opening zijn de volgende :

HOOFDBIBLIOTHEEK   Gelmelenstraat 83

bibliotheek@schoten.be

http://schoten.bibliotheek.be

Tel. (03)680 17 10          

  • Maandag     13.00 – 20.00 uur
  • Dinsdag      13.00 – 20.00 uur
  • Woensdag  13.00 – 20.00 uur
  • Donderdag  13.00 – 20.00 uur
  • Vrijdag       13.00 – 20.00 uur
  • Zaterdag     9.00 – 12.00 uur

FILIAAL DEUZELD   Deuzeldlaan 140-142

bibliotheek@schoten.be

http://schoten.bibliotheek.be

Tel. (03)644 34 08          

  • Dinsdag      18.00 – 20.00 uur
  • Woensdag  13.00 – 17.00 uur
  • Donderdag  16.00 – 18.00 uur
  • Zaterdag     10.00 – 12.00 uur

De gebruikers dienen ten minste een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig te zijn om nog aanspraak te kunnen maken op bediening.  De gebruikers zijn gehouden tassen, rugzakken en dergelijke achter te laten bij de ingangsdeur in het rek met de open kastjes of in de afsluitbare kastjes.

Art. 3 - Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.  Voor inschrijving van jongeren beneden 12 jaar, is de toestemming van één van de ouders vereist.  Aan vreemdelingen die in het buitenland wonen zal bij inschrijving een waarborgsom van 12,50 euro worden gevraagd: deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.  Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd en geldig is voor beide bibliotheken.  Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 5,00 euro.  Uitlening van materialen zonder lidkaart is niet mogelijk.

Art. 4 – Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen enkel materialen (behalve vertelplaten) uit de jeugdafdeling ontlenen.  Vanaf 12 jaar heeft men toegang tot de collecties van de volwassenenafdeling en de afdeling muziek en film (AVM).

Het uitlenen van gedrukte materialen, luisterboeken, Daisy-boeken, cd’s en taalcursussen is gratis. Het uitleengeld voor dvd’s bedraagt 1,00 euro per doosje.

De uitleentermijn bedraagt vier weken.

Eén verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere leners zijn aangevraagd.  Verlengen gebeurt enkel op uitdrukkelijk verzoek van de lener.  Voor het verlengen van dvd’s moet opnieuw leengeld betaald worden.  Telefonisch verlengen kan enkel tijdens de uitleenzittingen.  Verlengen kan ook via Mijn Bibliotheek op http://schoten.bibliotheek.be.

Elke ingeschreven lener mag maximum 15 gedrukte materialen per afdeling en maximum 10 AVM-materialen ontlenen, ongeacht de locatie van ontlening (met een maximum van 5 boeken, 5 tijdschriften, 5 strips, 2 vertelplaten, 5 cd’s, 5 dvd’s en 2 taalcursussen).

Art. 5 - Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt 0,50 euro per uitlening en per begonnen week achterstand.  Voor dvd’s betaalt men hiervoor 1,00 euro.

De kosten voor het verzenden van maningsbrieven vallen ten laste van de lener.

Art. 6 - Het kopiëren, of het vertonen van geleende dvd’s voor toegangsgeld is verboden.  De bibliotheek wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele misbruiken van de hand. 

Art. 7 - Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.

Art. 8 - De uitleningen zijn persoonlijk: het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Art. 9 - De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken: bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij/zij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld.

Art. 10 - De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij/zij de kostprijs van het werk vergoeden, verhoogd met administratieve kosten.  Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.  Eventueel teruggevonden bibliotheekmaterialen worden niet meer teruggenomen en terugbetaald.  Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Art. 11 - De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.  Leners kunnen alle informatie over de collectie terugvinden op de online catalogus van de bibliotheek http://schoten.bibliotheek.be.  In de bibliotheek zijn verschillende opzoekcomputers voor de catalogus beschikbaar.

Art. 12 - Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 1,00 euro per werk, te betalen bij afhaling.  Deze reservatie vervalt een week na de uitnodiging om het werk op te halen.

Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd tegen 3,00 euro per werk, te betalen bij afhaling.  De uitleentermijn van werken opgevraagd via het interbibliothecair leenverkeer wordt niet verlengd.

Art. 13 - In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. De referentiewerken, de dagbladen en nieuwe nummers van tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Art. 14 - Bij een opzettelijke zware overtreding van dit reglement, of wegens diefstal, vandalisme, nalatigheid of wangedrag, kan de bibliothecaris of zijn plaatsvervanger tot schorsing van de lener besluiten en hem de verdere toegang tot de bibliotheek weigeren.

Leners die herhaaldelijk weigeren om in te gaan op het verzoek om de uitgeleende materialen terug te brengen, worden tijdelijk geschorst.  Zij kunnen slechts opnieuw worden ingeschreven nadat de ontleende materialen werden teruggebracht of een tegenwaarde ervan werd betaald en nadat eventuele schadevergoeding werd betaald voor beschadigde materialen.

Mocht de betrokkene zich verongelijkt voelen, kan hij/zij zich steeds wenden tot het college van burgemeester en schepenen teneinde wijziging van de hem opgelegde maatregelen te bekomen.  Over de uitsluiting van een lener wordt door het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van het beheersorgaan.

Art. 15 - In de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek mag er niet gerookt worden.  De toegang voor dieren is verboden. Personen op rolschaatsen e.d. worden niet toegelaten.

Art. 16 - Het reglement betreffende het internetgebruik bevindt zich in bijlage.

Art. 17 - Het gemeentebestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van het gebruiken, hanteren of benutten van in de bibliotheek geleende materialen.

Art. 18 - Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit reglement, dat hem/haar wordt overhandigd bij de inschrijving.  Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

 

(goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.06.2016)