Openbare bibliotheek Schoten

Dienstreglement

DIENSTREGLEMENT

met internetreglement in bijlage

 

WELKOM

Art. 1. - De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Schoten is vrij toegankelijk voor iedereen: zij is een democratische instelling.  Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

 

OPENINGSUREN

Art. 2. - De dagen en uren van opening zijn de volgende :

BRAEMBIBLIOTHEEK   Sint-Cordulaplein 13

bibliotheek@schoten.be

http://schoten.bibliotheek.be

Tel. (03)680 17 10          

 • Maandag    13.00 – 20.00 uur
 • Dinsdag     13.00 – 20.00 uur
 • Woensdag 10.00 – 20.00 uur
 • Donderdag 13.00 – 20.00 uur
 • Vrijdag       13.00 – 17.00 uur
 • Zaterdag      9.00 – 12.00 uur

FILIAAL DEUZELD   Deuzeldlaan 140-142

bibliotheek@schoten.be

http://schoten.bibliotheek.be

Tel. (03)644 34 08          

 • Dinsdag     18.00 – 20.00 uur
 • Woensdag 13.00 – 17.00 uur
 • Donderdag 16.00 – 18.00 uur
 • Zaterdag    10.00 – 12.00 uur

De gebruikers dienen ten minste een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig te zijn om nog aanspraak te kunnen maken op bediening.  De gebruikers zijn gehouden tassen, rugzakken en dergelijke achter te laten bij de ingangsdeur in het rek met de open kastjes of in de afsluitbare kastjes.

 

INSCHRIJVING

Art. 3. - Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.  Voor inschrijving van jongeren beneden 12 jaar, is de toestemming van één van de ouders vereist.  Aan vreemdelingen die in het buitenland wonen zal bij inschrijving een waarborgsom van 12,50 euro worden gevraagd: deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.  Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd en geldig is voor beide bibliotheken.  Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 5,00 euro.  Uitlening van materialen zonder lidkaart is niet mogelijk.  Men kan eveneens uitlenen met de elektronische identiteitskaart.

Inschrijven in de bibliotheek is gratis.

 

UITLENINGEN

Art. 4. - Materialen die men wil ontlenen, moet men (laten) registreren.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen enkel materialen (behalve vertelplaten) uit de jeugdafdeling ontlenen.  Vanaf 12 jaar heeft men toegang tot de collecties van de volwassenenafdeling en de afdeling muziek en film (AVM).

Het uitlenen van alle materialen is gratis.

De uitleentermijn bedraagt vier weken.

Eén verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere leners zijn aangevraagd.  Verlengen gebeurt enkel op uitdrukkelijk verzoek van de lener.  Telefonisch verlengen kan enkel tijdens de uitleenzittingen.  Verlengen kan ook via Mijn Bibliotheek op http://schoten.bibliotheek.be.

Elke ingeschreven lener mag maximum 20 materialen ontlenen, ongeacht de locatie van ontlening.

 

INLEVEREN VAN ONTLEENDE MATERIALEN

Art. 5. - Een inleverbox buiten de bibliotheek biedt de mogelijkheid om de materialen buiten de openingsuren in te leveren.  Inleveren van de materialen via deze inleverbox gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de ontlener.  Materialen die op deze wijze worden ingeleverd, zullen tijdens de eerstvolgende uitleenzitting als ingeleverd geregistreerd worden.

Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt 0,50 euro per uitlening en per begonnen week achterstand.

De kosten voor het verzenden van maningsbrieven vallen ten laste van de lener.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LENER

Art. 6 - Het kopiëren, of het vertonen van geleende dvd’s voor toegangsgeld is verboden.  De bibliotheek wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele misbruiken van de hand. 

Art. 7 - Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.

Art. 8 - De uitleningen zijn persoonlijk: het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Art. 9 - De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken: bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij/zij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld.

 

BESCHADIGING EN VERLIES

Art. 10 - De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij/zij de kostprijs van het werk vergoeden, verhoogd met administratieve kosten.  Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.  Eventueel teruggevonden bibliotheekmaterialen worden niet meer teruggenomen en terugbetaald.  Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

 

INFORMATIE EN HULP

Art. 11 - De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.  Leners kunnen alle informatie over de collectie terugvinden op de online catalogus van de bibliotheek http://schoten.bibliotheek.be.  In de bibliotheek zijn verschillende opzoekcomputers voor de catalogus beschikbaar.

 

RESERVEREN EN INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER

Art. 12 - Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 1,00 euro per werk, te betalen bij afhaling.  Deze reservatie vervalt een week na de uitnodiging om het werk op te halen.

Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd tegen 3,00 euro per werk, te betalen bij afhaling.  De uitleentermijn van werken opgevraagd via het interbibliothecair leenverkeer wordt niet verlengd.

 

LEESZAAL

Art. 13 - In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. De referentiewerken, de dagbladen en nieuwe nummers van tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

 

OVERTREDINGEN

Art. 14 - Bij een opzettelijke zware overtreding van dit reglement, of wegens diefstal, vandalisme, nalatigheid of wangedrag, kan de bibliothecaris of zijn plaatsvervanger tot schorsing van de lener besluiten en hem de verdere toegang tot de bibliotheek weigeren.

Leners die herhaaldelijk weigeren om in te gaan op het verzoek om de uitgeleende materialen terug te brengen, worden tijdelijk geschorst.  Zij kunnen slechts opnieuw worden ingeschreven nadat de ontleende materialen werden teruggebracht of een tegenwaarde ervan werd betaald en nadat eventuele schadevergoeding werd betaald voor beschadigde materialen.

Mocht de betrokkene zich verongelijkt voelen, kan hij/zij zich steeds wenden tot het college van burgemeester en schepenen teneinde wijziging van de hem opgelegde maatregelen te bekomen.  Over de uitsluiting van een lener wordt door het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van het beheersorgaan.

Art. 15 - In de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek mag er niet gerookt worden.  De toegang voor dieren is verboden. Personen op rolschaatsen e.d. worden niet toegelaten.

 

INTERNET

Art. 16 - Het reglement betreffende het internetgebruik bevindt zich in bijlage.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Art. 17 - Het gemeentebestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van het gebruiken, hanteren of benutten van in de bibliotheek geleende materialen.

Art. 18 - Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit reglement, dat hem/haar wordt overhandigd bij de inschrijving.  Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

 

(goedgekeurd door de gemeenteraad op 26.10.2017)

 

bijlage : INTERNETREGLEMENT

In de hoofdbibliotheek en het filiaal Deuzeld kunnen leden gratis gebruik maken van internetcomputers.

In de hoofdbibliotheek is gratis draadloos internet aanwezig voor uw eigen tablet, laptop of smartphone. Hiervoor hebt u geen bibliotheekkaart of wachtwoord nodig.

De bibliotheek stelt enkele tablets ter beschikking in ruil voor uw identiteitskaart.

 

WIE?

Leden van de bibliotheek vanaf 12 jaar (onder de 12 met begeleiding) met een maximum van 2 personen per computer.

 

HOE?

In de hoofdbibliotheek en het filiaal Deuzeld kan u tijdens de openingsuren terecht om te surfen op het internet.
In de hoofdbibliotheek logt u aan op onze computers met uw eigen bibliotheekkaart.
Elke internetsessie wordt na 1 uur beëindigd. De computer wordt heropgestart en alle wijzigingen aan instellingen, bestanden en programma’s worden ongedaan gemaakt.  TIP : Om te vermijden dat u bestanden verliest, bewaart u die best op een extern geheugen (USB of geheugenkaart).
Reserveren is mogelijk.

 

WAT KAN?

 • Surfen: u kan maximum 2 uur per dag en 10 uur per week gebruik maken van onze computers.
 • Afdrukken (€ 0,15 zwart/wit A4; € 0,30 kleur A4). Het printsaldo komt op uw bibliotheekkaart. Printen is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • Gegevens opslaan op een extern geheugen (USB of geheugenkaart). Software die wordt overgenomen van het internet kan virussen bevatten. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur of programma’s of verlies van gegevens die het gevolg zijn van virussen.
 • Kantoortoepassingen zijn beschikbaar (Word, Excel en PowerPoint).
 • Randapparatuur: er is een identiteitskaartlezer en een aansluiting voor een (eigen) hoofdtelefoon. U kan gebruik maken van een hoofdtelefoon in ruil voor uw bibliotheekkaart.
 • Databanken : u heeft binnen de muren van de bibliotheek toegang via onze pc’s of via uw tablet, laptop of smartphone tot diverse databanken.

 

WAT KAN NIET?

 • U aanmelden met de bibliotheekkaart van iemand anders.
 • Internet gebruiken voor illegale en commerciële doeleinden.
 • Raadplegen van websites met een pornografische inhoud en websites die aanzetten tot geweld en/of racisme.
 • Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek.
 • Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright.
 • Eten en/of drinken in de buurt van de apparatuur.
 • Storen van andere bibliotheekgebruikers of het niet naleven van deze richtlijnen kan aanleiding geven tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het internetgebruik.
 • Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

 

TOT SLOT

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de computers en van de internettoegang in het bijzonder.

De bibliotheekmedewerkers helpen u graag met algemene zoeksuggesties.

Zij zijn evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

(GR 28/01/2016)